spacer
image
rojname m.
kurdî
fransî Le journal
farisî روزنامه
elmanî Zeitung
rojname
  rojnameyan
rengînî
spî û reş
kêmrupel
rojanî
tenik
xwendin
qatkirin
serhevdan
belavkirin
berhevkirin
spacer